Follow us on :

मुख्य कार्यालय :

सत्यवादी ह्युमन राईटस

कॉमर्स हाऊस, ऑफिस नं: ०२, २रा मजला,
करीमभोय स्ट्रीट, बॉलर्ड इस्टेट,
फोर्ट, मुंबई - ४०००३८.
महाराष्ट्र, भारत.

दूरध्वनी : ०२२ २२६३११८८ / ०२२ २२६३११९९
ई-मेल :satyawadihumanrights@gmail.com
वेब:satyawadihumanrights.org